K g o ji n

K g o ji n

Bài tóm tắt

ii, máy chọn trực tuyến để xác nhận ý nghĩa

\”Máy chọn trực tuyến để được xác nhận\” là một phương pháp lựa chọn, một người dùng thông qua nền tảng Internet, theo các quy định của quy tắc và quá trình, lựa chọn số trên máy, và xác nhận. Một khi đã được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn đặt hàng cần được xác nhận, người dùng cần phải xác nhận theo thời gian, hoặc hệ thống sẽ tự động hủy bỏ đơn đặt hàng.

ba, quá trình hoạt động

1. đăng nhập vào trang web hoặc sử dụng các ứng dụng liên quan, vào trang chọn;

2. chọn các loại doanh nghiệp cần xử lý, và chọn các nguồn tài nguyên tương ứng;

3. theo các gợi ý trang, nhập thông tin thích hợp, chẳng hạn như captcha;

4. nhấn nút \”submit\” để hoàn thành việc lựa chọn;

5. hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn đặt hàng cần được xác nhận, người dùng cần phải xác nhận trong một thời gian nhất định.